Agenda ALV 12 maart 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING VICTORIA

Hierbij nodigt het bestuur U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 12 maart 2019 in het clubhuis aan de Kralingseweg. Aanvang 20:00 uur

 Agenda

1.     Opening en in memoriam erelid J. Rinkel-Quertier.

2.   Mededelingen (oproep bestuursleden tennishal)

3.     Verslag van de extra ledenvergadering van dinsdag 13 november 2018*

4.     Status dispuut SV Victoria

5.     Jaarverslag 2018 van diverse commissies (technische en jeugd commissies)*

6.     Jaarverslag Penningmeester incl. Jaarrekening 2018

7.     Verslag Kascommissie over het jaar 2018. Benoeming leden Kascommissie 2019

8.     Decharge Bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid

9.     Bestuurssamenstelling en wisseling. Kandidaat voorzitter G. Gevaerts en kandidaat secretaris R. Teeuw.

10.  Begroting en vaststellen contributie voor het jaar 2019

11. Activiteiten en Activiteitenkalender 2019 (zie site Agenda TV Victoria)

12. Verhuur banen/ mogelijke fusie andere tennisclub

13. Succes Padel op Victoria, besluit gevraagd om gewenste uitbreiding ten koste van tennisbanen mogelijk te maken

14.  Baanonderhoud/park en LED lampen. Afscheidsreceptie P. Soek, B. Janse nieuwe groudsman

15.  Rondvraag en sluiting

Voor de met * aangegeven posten kunnen de betreffende documenten beschikbaar gesteld worden op aanvraag bij de Secretaris via secretaris@tv-victoria.nl vanaf twee weken voor de ALV

Namens het Bestuur,

Charley Veels, voorzitter

Nieuws Overzicht