Ledenvergadering onderwerp tennishal Victoria

Uitnodiging ledenvergadering: Tennishal Victoria, maandag 30 augustus

Het bestuur van TV Victoria nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 30 augustus 2021 om 20.00 uur. De ledenvergadering heeft een onderwerp: Toekomst Tennishal Victoria. 

Gemeente Rotterdam heeft aan TV Victoria gevraagd om het operationele management van de Tennishal Victoria over te nemen. Dit om de tennishal voor de tennissport te behouden. Het bestuur heeft hierover de afgelopen maanden intensief contact gehad met Gemeente Rotterdam en SV Victoria om de haalbaarheid van dit verzoek te onderzoeken. In de ledenvergadering presenteren wij graag onze plannen voor de toekomst van de tennishal aan de leden. 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Toelichting op de plannen voor Tennishal Victoria vanuit Gemeente Rotterdam, SV en TV Victoria
3. Stemming
4. Rondvraag
5. Sluiting

Om deze extra ledenvergadering zo efficiënt mogelijk te houden zullen de notulen van de Algemene ledenvergadering van maart 2021 en de overige verenigingszaken worden behandeld in de ledenvergadering die in het 4e kwartaal van 2021 zal plaatsvinden. In deze ledenvergadering presenteren wij ook het voorstel met betrekking tot de contributie 2022

Uw belangstelling stellen wij bijzonder op prijs. U kunt zich vóór donderdag 26 augustus aanmelden voor deze LV door een bericht te sturen naar secretaris@tv-victoria.nl onder vermelding van uw naam en mobiele telefoonnummer. U kunt hierbij aangeven of u fysiek aanwezig zal willen zijn of dat u de ledenvergadering digitaal wil volgen. Voor de digitale aanmelding ontvangt u een mail met daarin een instructie en inlogcode voor het online platform van de algemene ledenvergadering.

Namens het bestuur van T.V. Victoria Paul Hannemasecretaris.

Nieuws Overzicht